דיני תכנון ובנייה

משרדנו בעל ידע וניסיון רב  בייצוג וייעוץ במכלול ההיבטים המשפטים והתכנונים בדיני התכנון והבניה בכל רחבי הארץ, החל משלבי התכנון, לווי הליכי רישוי ותכנון אל מול וועדות  התכנון ועד לקבלת אישורי אכלוס ותעודות גמר.

מחלקת התכנון והבניה במשרדנו עוסקת בהליכים משפטיים, כדוגמת ביטול צווים שיפוטיים ומנהליים שמוצאים לפי חוק התכנון והבניה (צווי הריסה, צווי הפסקת שימוש), ובייצוג בכתבי אישום בעבירות על חוק התכנון והבניה, בין היתר קנסות מנהליים ופיצולי דירות.

בנוסף, מחלקת תכנון והבניה מלווה מיזמי בניה רבים הכוללים השבחות מקרקעין, לווי לבקשות להיתרי בניה וקידום תכניות בנין עיר, ייצוג בפני וועדות ערר לתכנון ולבניה, התנגדויות לתכניות ולבקשות להיתרי בניה, עתירות מנהליות, תביעות פיצויים, הליכי בג"ץ וכיוצא באלו.

ליווי הליכי תכנון (קידום תב"ע)

ייצוג בהליכים פליליים במסגרת חוק התכנון והבניה

צוות משרדנו עוסק בליווי תכניות, מכל הסוגים ובכל הרמות, לאורך המסלול המורכב של הכנת תכנית ועד לאישורה במוסדות התכנון, כולל ליווי של הכנת מסמכי התכנית, ייצוג בהליכי התנגדויות ועררים, ייצוג בדיונים במוסדות התכנון ובבתי משפט בכל הערכאות.

הליך קידום תכניות מפורטות, הינו הליך סבוך ומורכב, הדורש ידע ומיומנות רבה, זאת במיוחד לאור הרגולציה המורכבת והרפורמות בחקיקה.

 

רק לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, הכולל שינויים משמעותיים בהליכי התכנון אשר יש בהם כדי לייעל ולקצר את הליכי התכנון המורכבים לכשעצמם. המשרד מלווה יזמים רבים בהליכי קידום תכניות מפורטות, החל משלב התכנון הראשוני ועד לאישורן על ידי מוסדות התכנון.

 

הליווי המשפטי שמעניק המשרד מתחיל כבר בשלב הכנת התכנית, בשיתוף עם אדריכלי התכנית, ניסוח ובדיקה של תקנות התכנית ונספחיה וסיוע בהתמודדות עם דרישות מוסדות התכנון והגורמים המאשרים.

 

המשרד מלווה יזמים, קבלנים, מתכננים ושמאים, בתכנון וקידום פרויקטים רחבי היקף, ייעוץ הכולל בדיקת זכויות בניה, הגבלות תכנוניות במקרקעין, ניצול מקסימאלי של אחוזי הבניה המותרים על פי הזכויות המותרות וזכויות עתידיות, ייעוץ בעריכת תכניות מפורטות להשבחת מקרקעין ומזעור תביעות עתידיות לירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

 

משרדנו מייצג את יזמי התכנית מול מוסדות התכנון, לרבות ייצוג בהתנגדויות תכנוניות, ייצוג בערערים ובערכאות המשפטיות.

 

משרדנו בהגשת התנגדויות לתכניות ובייצוג יזמים, דיירים, יחידים, ועדים, רשויות וגופים ציבוריים בהתנגדויות לתכניות.

ייצוג בהליכים פליליים במסגרת חוק התכנון והבניה

ייצוג בבתי משפט בהליכים לפי חוק התכנון והבניה

האם אתם עומדים לקרת תביעה, או הליך בתחום חוק תכנון ובניה? למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג בהליכים לפי חוק התכנון והבניה בפני כלל הערכאות המשפטיות, לרבות ייצוג בתיקים מורכבים בעבירות על פי חוק התכנון והבניה והתקנות על פיו, דבר שמדרג את משרדנו בין משרדי עורכי הדין המובילים בתחום דיני התכנון והבניה.

הפרות דיני התכנון והבניה כוללות בין היתר: בניה ללא היתר, בניה בסטייה מהיתר, שימושים חורגים ואסורים בניגוד להיתרי הבניה ובניגוד לייעודם התכונני. הפרות אלו חושפות את בעלי העניין לפעולות אכיפה שונות, בין היתר באמצעות צווים שיפוטיים ומנהליים הניתנים ע"י הוועדות המקומיות והגשת כתבי אישום בגין הפרות אלו.

חוק התכנון והבניה מונה מעגל רחב של בעלי אחריות לביצוע עבירה, לאו דווקא רק מי שביצע את העבירה בפועל.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג בהליכים אלו בפני כלל הערכאות המשפטיות, לרבות ייצוג בתיקים מורכבים בעבירות על פי חוק התכנון והבניה והתקנות על פיו, דבר שמדרג את משרדנו בין משרדי עורכי הדין המובילים בתחום דיני התכנון והבניה.

הגשת התנגדויות ועררים להיתרים ותכניות בנין עיר (תב"ע)

משרדנו מייצג בעלי זכויות ובעלי עניין שונים במסגרת הליכי התנגדות להיתרים ותכניות בנין עיר (תב"ע), הן מהצד של מבקשי ההיתר/ התכנית והן מהצד של המתנגדים להם.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג בהליכים לפי חוק התכנון והבניה בפני כלל הערכאות המשפטיות, לרבות ייצוג בתיקים מורכבים בעבירות על פי חוק התכנון והבניה והתקנות על פיו, דבר שמדרג את משרדנו בין משרדי עורכי הדין המובילים בתחום דיני התכנון והבניה.